تنظیم خودکار ساعت تابستانی

تقویم داخلی تاریخ ها را به یاد داشته و در ابتدا فصل بهار و پاییز به میزان یک ساعت زمان را به جلو و عقب هدایت می کند.
دیگر نیاز به گفتن ساعت قدیم و جدید نخواهید داشت. زمان ها خودکار به روز خواهند شد.

زنگ دوگانه

دو زمان جزا را برای بیدار شدن تنظیم کنید. به عنوان نمونه یکی برای صبح یکی نیز برای چرت بعد از ظهر.
هر یک جداگانه به وقت خود شما را بیدار خواهند کرد.